Video: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Khánh Hòa

05/05/2016, 00:40 [GMT+7]
.
;