Thông báo bán thanh lý 4 ô tô

Thanh lý 04 chiếc xe ô tô hết niên hạn sử dụng như sau: -    02 chiêc hiệu Toyota: 12 chỗ và 15 chỗ; 01 chiếc hiệu Mitsubishi: 12 chỗ; 01 chiếc hiệu Peugeot: 04 chỗ.

Thanh lý tài sản

Khách sạn Yasaka - Saigon - Nhatrang tổ chức bán thanh lý đấu giá một số tài sản đã qua sử dụng như sau:

Công ty CP Yasaka - Saigon - Nhatrang thanh lý tài sản

Khách sạn Yasaka - Saigon - Nhatrang tổ chức bán thanh lý đấu giá một số tài sản đã qua sử dụng như sau:

 
.

các thông tin tiện ích