Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá: Cáp đồng hư hỏng các loại (chiều dài tổng cộng 15.186 m với khối lượng đồng quy đổi 6.732 kg).

Thông báo mời chào hàng

Địa chỉ: Thôn Trung, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại/fax: 0258.3725196; Email: vinhphuong.nt@khanhhoa.gov.vn 1.    Tên gói thầu: Mua sắm bàn ghế cho các nhà văn hóa thôn (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Thông báo mời thầu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp, thu viện phí, bảo hiểm y tế, …

 
.

các thông tin tiện ích