Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

-    Tên gói thầu: Mua sắm mới thiết bị tin học. -    Tên dự án: Mua sắm mới thiết bị tin học. -    Nguồn vốn: Ngân sách tinh Khánh Hòa.

Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo mời chào hàng cạnh tranh

-    Tên gói thầu: Mua sắm mới thiết bị tin học. -    Tên dự án: Mua sắm mới thiết bị tin học. -    Nguồn vốn: Ngân sách tinh Khánh Hòa.

Thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442