Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà thông báo

1.    Kể từ ngày 10/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KM/11P, từ số 0000680 đến số 0001500 của Công ty TNHH Xây dựng Kiên Mỹ, mã số thuế: 4200521938, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 80 Huỳnh Thúc Kháng, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, ....

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 10/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KM/11P, từ số 0000680 đến số 0001500 của Công ty TNHH Xây dựng Kiên Mỹ, mã số thuế: 4200521938, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 80 Huỳnh Thúc Kháng, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.  Kể từ ngày 17/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/14P, từ số 0000067 đến số 0000150 của Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Kinh Doanh Và Dịch Vụ Hồ Luận,...

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442