Thông báo thuê máy móc, lao động

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đang có kế hoạch triển khai thi công công trình: Bổ sung công trình Hồ chứa, xử lý nước rỉ rác ....

Thực hiện chuyển đổi hình thức thu tiền điện

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu "giảm dần việc tiếp xúc trực tiếp của nhân viên thu ngân với khách hàng sử dụng điện" tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG QUA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1.    Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh 2.    Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 3.    Số điện thoại: (058) 6 265 588 4.    Số Fax: (058) 6 266 262

 
.

các thông tin tiện ích

31442