Đến năm 2020:

Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

13/02/2017, 22:33 [GMT+7]

Tập trung mọi nguồn lực để đến năm 2020 TP. Nha Trang sẽ có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là mục tiêu đề ra tại Nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.


Hiện nay, Nha Trang có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo nghị quyết này, đến năm 2018, xã Vĩnh Lương đạt chuẩn nông thôn mới, xã Vĩnh Thái đạt chuẩn vào năm 2020. Bên cạnh đầu tư cho 2 xã chưa đạt chuẩn, thành phố sẽ tiếp tục duy trì thành quả, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn theo hướng xây dựng nông thôn mới với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển đa dạng các hình thức tổ chức hợp tác của nông dân, phù hợp từng vùng, từng lĩnh vực gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch.


KIỀU ANH


 

;