Hướng tới hiện đại hóa hành chính công sở

10/01/2017, 07:30 [GMT+7]

Theo ông Nguyễn Văn Khanh - Trưởng phòng Nội vụ TP. Cam Ranh, 5 năm qua (2011 - 2015), thành phố quyết liệt triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC); cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính thuộc UBND TP. Cam Ranh, UBND các xã, phường được sắp xếp theo hướng gọn nhẹ, tăng cường hiệu quả hoạt động. UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành công việc, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đến nay, các dịch vụ hành chính công được triển khai thực hiện ở mức độ 1 và  2.


Tuy đạt được kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác CCHC, chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Quan hệ phối hợp trong giải quyết hồ sơ giữa các bộ phận chuyên môn chưa đồng bộ, chặt chẽ, vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm đã làm giảm tiến độ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Công tác tuyên truyền về CCHC theo cơ chế một cửa chưa được tiến hành đầy đủ, chưa tạo ra những chuyển biến căn bản trong nhận thức về trách nhiệm thực hiện công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức...


Để khắc phục những tồn tại nêu trên, ngay từ đầu năm 2016, UBND TP. Cam Ranh đã có quyết định về ban hành quy chế phối hợp trong việc thực hiện CCHC giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố và các xã, phường; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, theo dõi thi hành pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện Bộ phần mềm một cửa điện tử One - Gate để giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, thành phố đã đề xuất cơ quan cấp trên 3 phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực nông nghiệp - phát triển nông thôn, tư pháp. “Trong năm, đoàn kiểm tra của UBND thành phố đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác cải cách TTHC tại 11 UBND xã, phường gồm: Cam Thành Nam, Cam Lập, Cam Thịnh Tây, Cam Thịnh Đông, Cam Phú, Cam Phúc Bắc, Cam Linh, Cam Nghĩa, Cam Lợi và 2 cơ quan chuyên môn: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị. Qua kiểm tra, UBND thành phố đã kịp thời chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC”, ông Khanh cho biết.


Trong năm qua, UBND TP. Cam Ranh còn quan tâm nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Nhờ đó, số lượng văn bản đến đều được số hóa trên phần mềm E-Office (11.550 văn bản), trong đó có đến 91,08% văn bản được xử lý dưới dạng điện tử, không phát sinh văn bản giấy; số lượng văn bản đi được số hóa trên phần mềm E-Office là 7.108 văn bản, đạt 100%; số lượng văn bản điện tử phát hành trong năm được ký số là 6.300 văn bản, đạt 88,63%... Qua kiểm tra quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 của đoàn kiểm tra tỉnh, các hệ thống ISO trên địa bàn thành phố luôn duy trì áp dụng tốt. Đặc biệt, đoàn kiểm tra của tỉnh cũng đánh giá hầu hết hồ sơ của thành phố đều được giải quyết đúng thời gian quy định.


Trên cơ sở kết quả đạt được, từ nay đến năm 2020, bên cạnh tập trung rà soát để loại bỏ các TTHC không cần thiết, không phù hợp, TP. Cam Ranh sẽ tập trung xây dựng bộ máy dân chủ, chuyên nghiệp theo hướng hiện đại hóa hành chính công sở; cải cách TTHC mức độ 3 và 4, trong đó mục tiêu hàng đầu là đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong tác nghiệp.


THÀNH LONG
 

;