Một vài điểm mới của Bộ luật Dân sự sửa đổi

Bộ luật Dân sự (BLDS) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 24-11-2015, có hiệu lực từ ngày 1-1-2017. Nội dung bộ luật có rất nhiều thay đổi và có nhiều quy định mới so với BLDS 2005. Chúng tôi xin giới thiệu một số điểm mới trong bộ luật.

Góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Bộ luật Hình sự hiện hành quy định hình phạt trục xuất vừa là hình phạt chính, vừa là hình phạt bổ sung.

 
.

các thông tin tiện ích