TP. Nha Trang: Triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017

16/03/2017, 23:02 [GMT+7]
Ngày 16-3, UBND TP. Nha Trang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố.
 
Theo đó, đối tượng của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố gồm 4 khối: khối doanh nghiệp; khối hành chính, sự nghiệp; khối cá thể và khối tôn giáo. Mục đích điều tra lần này là nhằm thu thập thông tin, đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu. Từ đó phục vụ cho việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
 
Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại TP. Nha Trang được chia thành hai đợt: đợt 1 đối với khối doanh nghiệp và khối hành chính, sự nghiệp được thực hiện từ tháng 3 đến hết tháng 5; đợt 2 đối với khối cá thể và khối tôn giáo được thực hiện trong tháng 7.
 
Để cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 đạt kết quả tốt, UBND thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các đối tượng điều tra tích cực hưởng ứng; lựa chọn điều tra viên đáp ứng được yêu cầu, tổ chức điều tra phải bảo đảm tính khách quan, chính xác đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.
 
ĐỨC CƯỜNG
 
;