Tiếp tục đổi mới, tích cực và chủ động trong công tác tuyên giáo

05/01/2017, 23:16 [GMT+7]

. Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa nhân dịp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì


- Thưa ông, năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận công lao của các thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Xin ông chia sẻ về những đóng góp của ngành Tuyên giáo Khánh Hòa trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành?

 


- Cùng với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh, ngành Tuyên giáo Khánh Hòa đã trải qua một chặng đường vẻ vang, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành của ngành Tuyên giáo, mỗi cán bộ tuyên giáo luôn tự hào và tri ân với những đóng góp lớn lao, những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ đi trước cho từng trang sử vàng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa.


Từ những ngày đầu cách mạng, mặc dù chưa hình thành cơ quan chuyên trách về công tác tuyên giáo, song công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, cổ vũ quần chúng nhân dân hướng theo ngọn cờ cách mạng do Đảng lãnh đạo mà đỉnh cao là cuộc biểu tình của nhân dân huyện Tân Định (nay là thị xã Ninh Hòa) ngày 16-7-1930, tiếp đó là cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 lịch sử.


Xác định được tầm quan trọng của công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục, truyền bá hệ tư tưởng Mác - Lênin và cổ vũ, động viên nhân dân tham gia vào cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, tháng 7-1947, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chính thức thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy với nhiệm vụ chính là bồi dưỡng chính trị, biên soạn tài liệu tuyên truyền, tham mưu cho cấp ủy trên mặt trận tư tưởng, động viên nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, công tác tuyên giáo có những phương thức hoạt động vô cùng độc đáo như: cắm cờ Tổ quốc, cờ búa liềm trên bè chuối thả trôi trên sông vào sâu trong vùng địch hậu để thông tin đến nhân dân về sức sống của cách mạng; nhúng ướt truyền đơn treo lên cây, nhờ gió làm khô và rải bay xa; thành lập các đội công tác bám dân làm công tác tuyên truyền, vận động, loan tin chiến thắng nhằm kịp thời khích lệ lòng dân; truyền miệng, “rỉ tai”, tiếp xúc với người dân qua công việc, sinh hoạt hàng ngày. Nhờ vậy, các quan điểm, chủ trương của Đảng cứ thế được âm ỉ lan truyền từ người này đến người khác, khơi dậy lòng yêu nước và chí căm thù giặc của nhân dân. Bằng những hoạt động đó, công tác tuyên giáo đã góp phần động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước nói chung và nhân dân Khánh Hòa nói riêng chiến đấu, chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

 

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại Đảng ủy Quân sự tỉnh
Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại Đảng ủy Quân sự tỉnh


Sau khi đất nước thống nhất, các cấp ủy đảng đã tiến hành kiện toàn bộ máy tuyên huấn, thành lập ban tuyên huấn cơ sở. Để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới đất nước, ngày 13-4-1988, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định sáp nhập 3 ban là: Ban Tuyên huấn, Ban Khoa giáo và Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh để thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Từ đó đến nay, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


- Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo trong năm qua?


- Năm 2016, ngành Tuyên giáo tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ đã tập trung nhiệm vụ định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết đại hội tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII về phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2015 - 2020”.


Bên cạnh đó, ban đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công 3 lễ kỷ niệm lớn: 86 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2016), 70 năm ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2016) và 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; phối hợp tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển với 20.723 người tham gia dự thi.


Ngoài ra, ban cũng tham mưu Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh kiện toàn tổ giúp việc bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo để nâng cao tính tích cực, chủ động trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Ban cũng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết 5 nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và triển khai 3 văn bản của Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu Chỉ thị về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; tham mưu cấp ủy triển khai Kết luận 100 của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.


Bên cạnh đó, ban tham mưu Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt, tiếp xúc với cán bộ hưu cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn TP. Nha Trang 2 lần trong năm; mời báo cáo viên Trung ương báo cáo công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Ban cũng đã duy trì đều đặn hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, các buổi nói chuyện thời sự hàng tháng; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của đội ngũ phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, chỉ đạo và giúp các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả, đúng định hướng; nâng cao chất lượng và đổi mới hình thức cuốn Bản tin thông tin nội bộ; đưa vào hoạt động Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị, thành ủy, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương, lịch sử ngành…  


- Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2017, công tác tuyên giáo sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?


- Công tác tuyên giáo hiện nay đang đứng trước những khó khăn và thuận lợi, thời cơ và thách thức đan xen đòi hỏi ngành Tuyên giáo Khánh Hòa phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Ngành Tuyên giáo sẽ tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là định hướng dư luận đồng thuận khi triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT-XH trên địa bàn; giải quyết tốt những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, gây bức xúc trong nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển KT-XH của tỉnh.


Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng các cấp; tổ chức các lớp học tập, quán triệt nghị quyết của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bên cạnh đó, giúp cấp ủy đảng triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả triển khai các chương trình KT-XH, 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và Kết luận số 53 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tuyên truyền biển đảo khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về việc giải quyết vấn đề Biển Đông; tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn...


- Xin cảm ơn ông!


N.D (Thực hiện)


 

;