Đảng ủy Quân sự tỉnh Khánh Hòa:

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

06/01/2017, 22:50 [GMT+7]

Ngày 6-1, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho gần 200 cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cán bộ chủ chốt các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.


Lớp học được quán triệt 5 chuyên đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 về: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 09 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017” và những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…


MẠNH HÙNG
 

;