Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh

11/01/2017, 23:44 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh.


Mục đích của Kế hoạch này  nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, qua đó đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp trong công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.


UBND tỉnh cũng yêu cầu công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm tính toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.


T.A
 

;